Uzyskanie pozwolenia na broń kolekcjonerską

W tym artykule chcemy przybliżyć wszystkim jak wyglądają procedury uzyskania pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich dla naszych członków.

 

KROK 1 – Członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim

Zakładam, że jesteś już członkiem naszego Stowarzyszenia. Jeżeli jeszcze nie to wypełnij deklarację członka Stowarzyszenia. Deklarację zeskanują ją i wyślij na nasz adres email a oryginał wyślij pocztą. Następnie opłać składkę członkowską. Koszty to składka roczna (150 zł) i jednorazowe wpisowe (50 zł za formalności).

Deklaracja członkowska
Dane do wysyłki i płatności

 

KROK 2 – Naucz się strzelać i przygotuj do egzaminu

Naucz się przepisów i skorzystaj z szkoleń przygotowujących do egzaminu przez Policją na pozwolenie kolekcjonerskie.

Ustawa o broni i amunicji
Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 marca 2016 r. poz.532
Rozporządzenie MSWiA z dnia 26 sierpnia 2014 r. poz. 1224
Rozporządzenie MSWiA z dnia 17 kwietnia 2015 r. poz. 634
Rozporządzenie MSWiA z dnia 15 marca 2000 r. poz. 234
Rozporządzenie MSWiA z dnia 10 kwietnia 2000 r. poz. 390

Pytania egzaminacyjne Katowice (przykład)
Pytania egzaminacyjne Kraków (przykład)
Pytania egzaminacyjne Poznań (przykład)

Powinieneś nauczyć się całości przepisów samodzielnie, jednak zasad bezpiecznego i prawidłowego posługiwania się bronią nie nauczysz się przed komputerem. W tym celu należy spędzić na strzelnicy kilka godzin z instruktorem. Jeśli nie możesz skorzystać z naszych szkoleń, popytaj na najbliższej strzelnicy i po prostu poproś o przeszkolenie z zasad bezpiecznego posługiwania się bronią krótką i długą.

 

KROK 3 – Egzamin przed Policją

  1. Egzamin teoretyczny – aby zaliczyć należy uzyskać 100 % poprawnych odpowiedzi !.
  2. Sprawdzenie umiejętności prawidłowego posługiwania się bronią – t.j. rozkładanie i składanie broni, ładowanie i rozładowywanie oraz zabezpieczanie i odbezpieczanie, a także postępowania w przypadku jej niesprawności. Przykładowo w Warszawie na egzaminie praktycznym występuje pistolet (Glock 17, Walter P-99, P-83, P-64), pistolet gazowy (Walther P-22), pistolet maszynowy (Glauberyt PM-84), karabinek (AKMS), broń gładkolufowa powtarzalna (pump-action Imperator), broń gładkolufowa (bok myśliwski), karabin (sztucer CZ-550 kal. 30-06), pistolet sportowy (Margolin), karabin sportowy (KBKS jednostrzałowy i z magazynkiem pudełkowym).
  3. Sprawdzian strzelecki

Najważniejszy nacisk kładzie się na bezpieczeństwo. W drugiej kolejności liczy się celność i skupienie (przy strzelaniu do tarczy). Koszt przystąpienia do egzaminu wynosi obecnie 1150 zł.

 

KROK 4 – Skompletowanie dokumentów

  • Zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia: po zweryfikowaniu Twojej deklaracji i opłaceniu składek otrzymasz zaświadczenie ze Stowarzyszenia o przynależności do Stowarzyszenia. Zaświadczenie o członkostwie jest jedną z rzeczy wymienionych w ustawie o broni i amunicji, które wyczerpują „ważne przyczyny posiadania broni”.
  • Zaświadczenie od lekarza i psychologa: idź do lekarza psychologa. Można swobodnie w Internecie wyszukać „badania na pozwolenie na broń” w Twoim mieście. Badania kosztują około 350-500 zł. Uzyskane dokumenty o przejściu badań lekarskich ważne są tylko 3 miesiące, dlatego nie można tego terminu przeciągnąć i trzeba złożyć podanie o pozwolenie w czasie gdy są ważne. Jeśli nie złożyliśmy wniosku w tym czasie to tracą ważność i należy je powtórzyć.

 

KROK 5 – Napisz wniosek o wydanie pozwolenia na broń

Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich muszą przedstawić ważną przyczynę posiadania broni. Za taką ustawa o broni i amunicji wskazuje: udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim. Trzeba to jednak opisać we wniosku, bo to my musimy wykazać istnienie uzasadnionych okoliczności przemawiających za przyznaniem pozwolenia na broń. Jeżeli spełniamy powyższe kryteria i opisaliśmy je we wniosku i jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań do wydania nam pozwolenia na broń Organ wydający decyzję niekiedy może ograniczyć ilość jednostek broni, na jakie wydaje pozwolenie, dlatego należy dokładnie uargumentować każdą sztukę wnioskowanej broni. Tak przygotowany dokument wyślij (lub zanieś osobiście) do swojego WPA. Decyzja zostanie wydana w ciągu 1-2 miesięcy. Warto do wniosku o pozwolenie dopisać prośbę o dopuszczenie do broni „na świadectwo”. Kosztuje 10zł, a możemy wtedy przemieszczać się z bronią pożyczoną od dowolnego klubu lub stowarzyszenia.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek na wydanie pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich
Wzór wniosku o pozwolenie na broń kolekcjonerską (DOCX)
Wzór wniosku o pozwolenie na broń kolekcjonerską (PDF)

2. Oryginał zaświadczenia o przynależności do Stowarzyszenia i wydruk statutu Stowarzyszenia
Zaświadczenie o przynależności do Stowarzyszenia (dostaniesz pocztą)
Statut stowarzyszenia

3. Oryginał zaświadczenia lekarskiego lub poświadczona za zgodność kopia
4. Oryginał zaświadczenia psychologicznego lub poświadczona za zgodność kopia
5. Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej 242 zł.
6. Trzy zdjęcia w formacie 3cm x 4cm.

 

Czynni funkcjonariusze na podstawie art. 15 ust 6 i art. 16 ust. 2 UoBiA zwolnieni są z obowiązku przedstawienia zaświadczenia lekarskiego i psychologicznego. Zamiast tego dostarczają aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu funkcjonariusza wraz z informacją o przydzieleniu broni służbowej.

Wzór wniosku dla funkcjonariuszy (DOCX)
Wzór wniosku dla funkcjonariuszy (PDF)

 

KROK 6 – Czekaj spokojnie do 2 miesięcy

Po złożeniu wniosku o pozwolenie na broń, otrzymasz najpierw powiadomienie o rozpoczęciu procedury administracyjnej i wyznaczeniu terminu rozstrzygnięcia. WPA zleca twojemu dzielnicowemu weryfikację – musi on zrobić wywiad i wystawić Ci opinię. Więc zadzwoni do Ciebie z prośbą o możliwość odwiedzin. Z tego powodu warto podać telefon kontaktowy we wniosku.

 

KROK 7 – Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni

Właściwy Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji po rozpoznaniu wniosku o pozwolenie na broń wydaje decyzję o czym informuje pisemnie. W przypadku pozytywnej decyzji mamy w niej podaną ilość sztuk broni jaka została nam przydzielona. Ilość ta może się różnić od wnioskowanej ilości sztuk, dlatego o zaświadczenie uprawniające do nabycia broni (promesę) zwracamy się po otrzymaniu decyzji. Na wniosek osoby posiadającej już pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem oraz amunicji do tej broni. Za wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł za każdą sztukę broni, oznacza to że w przypadku 10 sztuk płacimy 170 zł. Należy zwrócić uwagę we wniosku na fakt wydania zaświadczenia dla każdej sztuki broni osobno. Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni jest ważne bezterminowo, ale w praktyce w zaświadczeniu wskazano numer naszego dowodu osobistego, więc jest ono ważne tak długo jak nasz dowód osobisty.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni (DOCX)
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni (PDF)

 

 

CZĘSTE PYTANIA  (FAQ)

 

Jaką broń można mieć na pozwolenie do celów kolekcjonerskich ?

Zgodnie z art. 10 ust. 4 pkt. 7 ustawy z 21 maja 1999r. o broni i amunicji (tekst jednolity z 2012r. poz. 576) pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich uprawnia do posiadania broni (i amunicji do niej), o której mowa w pkt. 1 – 6 czyli broni przeznaczonej do celów:

a) ochrony osobistej,
b) ochrony osób lub mienia,
c) łowieckich,
d) sportowych,
e) rekonstrukcji historycznych.

Inaczej mówiąc będą to następujące rodzaje broni:

1) broń palna: bojowa, gazowa, alarmowa (tzw. hukowa) w postaci pistoletów lub
rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm (cel a),
2) pistolety sygnałowe (cel b),
3) strzelby powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12 (cel b),
4) myśliwska (kulowa, śrutowa, kombinowana) – (cel c),
5) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm (cel d),
6) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm (cel d),
7) gładkolufowa (strzelby gładkolufowe) (cel d),
8) przystosowana do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego – pistolety, karabiny, strzelby) (cel d),
9) broń alarmowa albo inna broń palna, konstrukcyjnie przeznaczona do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynna (strzelająca seriami) (cel e).

Nie ma natomiast możliwości posiadania na pozwolenie kolekcjonerskie broni palnej samoczynnej, czyli strzelającej seriami. Wyjątkiem jest broń samoczynna konstrukcyjnie przeznaczona do strzelania seriami amunicją ślepą, czyli broń do rekonstrukcji historycznych (cel e).

W naszym wzorze wybraliśmy broń, na którą możesz złożyć wniosek z pominięciem broni wchodzącej w pkt. 2 ust. 4 art. 10 Ustawy o broni i amunicji, ponieważ przychylamy się do opinii bardziej doświadczonych kolegów w tym zakresie 🙂

 

Czy starając się o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich trzeba zdać egzamin w Komendzie Wojewódzkiej Policji ?

Generalna zasada mówi, że każdy ubiegający się o pozwolenie na broń powinien zdać w KWP odpowiedni egzamin (art. 16 ust. 1 ustawy o broni i amunicji). Ustawa przewiduje jednak zwolnienia z tego egzaminu dla pewnych grup osób. I tak od egzaminu zwolnieni są:

1) funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych (np. Państwowej Straży Rybackiej, Państwowej Straży Leśnej) i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – w zakresie każdego rodzaju borni palnej. Mogą więc ubiegać się o pozowanie kolekcjonerskie obejmujące broń wymienioną wyżej w punktach od 1 do 9. dodatkowo warto wiedzieć, że wymienione tu osoby, które mają przydzieloną broń służbową nie muszą przedstawiać w toku postępowania o wydanie pozwolenia orzeczeń – lekarskiego i psychologicznego. Zwolnienie z egzaminu nie obejmuje pracowników Straży Miejskiej (Straży Gminnej), gdyż jest to samorządowa formacja, a nie państwowa.

2) członkowie Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie broni myśliwskiej czyli broni, o której mowa w pkt. 4.

3) członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, posiadający licencję zawodniczą i patent strzelecki w zakresie broni sportowej, czyli broni, o której mowa w pkt. 5 – 8.
Osoby, które są jednocześnie członkami PZŁ i PZSS, mającymi licencję i patent, są zwolnione z egzaminu w zakresie broni myśliwskiej i sportowej, a więc mogą ubiegać się o pozwolenie kolekcjonerskie na broń z pkt. 4 – 8.

Przedstawiając sytuację od strony odwrotnej, to sportowiec (członek PZSS z patentem i licencją) bez egzaminu na Policji, może posiadać wszystkie rodzaje broni palnej za wyjątkiem:

1) broni gazowej i alarmowej (tzw. hukowej) w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm,
2) pistoletów sygnałowych,
3) karabinów centralnego zapłonu o kalibrze powyżej 12 mm,
4) broni alarmowej (tzw. hukowej) albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej (strzelająca seriami).